Privacy policy

PRIVACY POLICY (AVG)

Privacy / Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Buurtvereniging Sint Rochus  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Buurtvereniging Sint Rochus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

     - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

     - Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, nieuwsbrief, stencils en machtiging  

        contributie

     - Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

     - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

     - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

     - Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Buurtvereniging Sint Rochus  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze contactgegevens of het  contactformulier

Beeldmateriaal

Bij veel van onze activiteiten maken wij beeldmateriaal welke wij publiceren op onze website of op onze facebookpagina. Indien u hier bezwaar tegen heeft dan kunt u dit tijdens de activiteit aan ons melden.